Dit is een servicebericht

Geachte bezoeker,

Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies.
Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn op onze websites.
Graag vragen wij uw akkoord om dit te mogen blijven doen.

Voor meer informatie kunt u onze privacy pagina bezoeken!

Met vriendelijke groet,
Website beheerder

 

 

 

Stichting Galgo Support Holland
 
Beleidsplan 2015 – 2017
 
Inhoudsopgave
 
1. Inleiding
2. Missie
3. Motivatie
4. Doelstelling
5. Kernprincipes
6. Werkzaamheden
7. Fondsenwerving
8. Strategie
9. Vermogensbeheer
10. Algemeen beheer
11. Opheffing stichting
 
1. Inleiding
 
Stichting Galgo Support Holland ziet zichzelf gesteld voor grote uitdagingen in de komende beleidsperiode. Door intensief gebruik van diverse Social Media is een duidelijke groei waar te nemen in o.a. het aantal honden die in Nederland en België geadopteerd worden. Gelet op de economische recessie die zich momenteel voordoet in Nederland, maar ook met name in Spanje, zal het verwerven van financiële middelen de komende tijd een flinke inspanning vergen.
 
2. Missie
 
Er is een einde gekomen aan de verwaarlozing en mishandeling van de Galgo Espanol in Spanje.
 
3. Motivatie
 
De Galgo Espanol is een Spaans winhondenras. Ooit waren deze prachtige honden een statussymbool.
Helaas worden ze al vele jaren niet meer als een levend wezen gezien, maar als een gebruiksvoorwerp en als zodanig behandeld. Na hun carrière als ren- of jachthond zijn ze niet meer nodig en worden ze afgedankt en gedumpt, op de meest afschuwelijke manier mishandeld, en/of op traditionele wijze vermoord. Honden die niet goed presteren is eenzelfde lot beschoren.
 
4. Doelstelling
 
Stichting Galgo Support Holland zet zich zo breed mogelijk in voor de verwaarloosde en mishandelde Galgo's in Spanje.
 
5. Kernprincipes
 
Alle financiële middelen komen ten goede aan de honden in Spanje. Galgo Support Holland hanteert geen enkele vorm van onkostenvergoeding of beloning voor het bestuur noch de vrijwilligers.
 
6 Werkzaamheden
 
Wij bieden op onze internetsite www.galgosupportholland.nl, en via de Social Media, zoals Facebook, Twitter, Hyves etc. Spaanse honden ter adoptie aan in Nederland en België. Middels een vragenlijst en een huisbezoek wordt vooraf beoordeeld of de hond in de juiste omstandigheden en bij het juiste adoptiegezin geplaatst kan worden. Indien een hond geplaatst wordt, vind er nazorg plaats door iemand van het nazorgteam. Bij problemen kan de adoptant altijd contact opnemen met deze persoon. Na ongeveer 2 maanden verzoeken wij de adoptanten een enqueteformulier in te vullen. Dit heeft tot doel onze adoptieprocedure eventueel te verbeteren of aan te passen.
 
Wij werken samen met een drietal opvangcentra in Spanje, in de regio's Sevilla, Huelva en omgeving. Wij bieden hulp in de vorm van hulpgoederen en financiële hulp voor o.a. opvang en medische kosten.
 
Wij verzamelen hulpgoederen zoals voedsel en medicamenten. Deze hulpgoederen worden voor een zo voordelig mogelijk tarief per vrachtauto naar de shelters in Spanje vervoerd.
 
Regelmatig staan wij met onze stand bij evenementen om aandacht te vragen voor het werk van onze stichting. Hier worden ook diverse artikelen ter verkoop aangeboden.
 
In 2012 zijn we gestart met een project “adoptie op afstand”. Via onze website en de Social Media zoeken wij mensen die één of meerdere honden in de shelters in Spanje voor een bepaald bedrag per maand willen sponsoren. Door de financiele crisis haken veel donateurs en sponsors in Spanje af, en krijgen de shelters het steeds moeilijker alle dieren die daar verblijven in hun basisbehoeften te voorzien.
 
Via onze website geven wij voorlichting over de problematiek van de galgo’s. De website wordt vrijwel dagelijks geactualiseerd. De nieuwsvoorziening voor geinteresseerden, adoptanten en vrijwilligers verloopt via de website en de Social Media. In 2012 hebben wij een nieuwsbrief voor de vrijwilligers geherintroduceerd, met als doel deze mensen met wat achtergrondinformatie, meer te betrekken bij het werk van de stichting.
 
Enige malen per jaar organiseren wij een hondenwandeling voor de adoptanten. Andere hondenbezitters zijn hier ook van harte welkom.
 
Via internet en de Social Media doen wij regelmatig oproepen aan mensen die terug vliegen vanaf Sevilla, Malaga en Faro naar Nederland of Airport Zaventem in Belgie om als vluchtbegeleider voor geadopteerde honden op te treden. Onze stichting hoeft dan alleen de vlucht voor de honden te betalen, wat een flinke besparing oplevert.
 
Onze stichting heeft zich aangesloten bij het Animal Foundation Platform. Dit is een overkoepelende organisatie van aangesloten stichtingen, die zich bezig houden met de zwerfdierenproblematiek in Europa, met als doel als grotere organisatie deze problematiek aan de orde te stellen bij o.a. het Europees Parlement, en landelijke politieke partijen.
 
7. Fondsenwerving
 
Het bestuur en vrijwilligers zijn voortdurend op zoek naar (nieuwe) manieren om fondsen te werven. Wij noemden hierboven al de “adoptie op afstand” als project. Het veilen van gedoneerde artikelen is succesvol gebleken. De meeste fondsen komen binnen door giften, jaardonaties van adoptanten en donateurs, en de verkoop van artikelen in onze stand. Onlangs hebben wij een aantal leveranciers bereid gevonden ons artikelen in consignatie te geven ter verkoop in onze stand.
 
Bij fondsenwerving is publiciteit en naamsbekendheid uiteraard heel belangrijk. Wij maken hierbij gebruik van onze internetsite www.galgosupportholland.nl , Social Media, het verspreiden van flyers en deelname aan evenementen.
 
8. Strategie
 
 Vanwege een duidelijke toename van het aantal geadopteerde honden, en de hiermee verbonden toename van de hoeveelheid werk vind er momenteel een herverdeling van de werkzaamheden plaats. Het actief op zoek gaan naar vrijwilligers die hierbij willen helpen zal in de nabije toekomst gestart worden.
 
Het adopteren van honden uit de Spaanse shelters is eigenlijk een druppel op een gloeiende plaat. Naar schatting is het aantal gedumpte galgo’s minimaal 50.000 per jaar. Speerpunt blijft dan ook om via alle beschikbare kanalen een cultuurverandering te bewerkstelligen. Het strafbaar stellen en het vervolgen van daders van de gruwelijke mishandelingen zou een flinke stap voorwaarts zijn. Het uitdragen van ons standpunt naar de lokale en Europese politiek en het ondertekenen van petities heeft dan ook onze volle aandacht.
 
9. Vermogensbeheer
 
Gezien de omvang van de stichting is het vermogen bescheiden. Daartoe wordt met een simpele boekhouding van inkomsten en uitgaven plus een jaarlijks door de penningmeester op te stellen, door het voltallige bestuur goed te keuren jaarrekening volstaan. Zie akte van oprichting/statuten artikel 9. Door de penningmeester wordt één maal per kwartaal een financieel overzicht gemaakt. Tijdens de vrijwilligersvergaderingen wordt het meest recente financieel overzicht door twee vrijwilligers (gekozen uit die vergadering) gecontroleerd.
 
10. Algemeen beheer
 
De financiële, donateur- en adoptie- administratie wordt handmatig door de penningmeester bijgehouden waardoor alle verrichtingen met mogelijke financiële consequenties direct zichtbaar zijn. Grotere uitgaven worden altijd binnen het bestuur overlegd, en pas na unanieme goedkeuring gedaan.
 
11. Opheffing stichting
 
Bij opheffing van onze stichting zal een eventueel batig saldo worden uitgekeerd aan een ANBI-instelling met een doel dat zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de stichting.
 
 

 

© galgosupportholland | Disclaimer | Privacy policy | Website door: Voordeelwebsite.nl

  • Zoeken: