Dit is een servicebericht

Geachte bezoeker,

Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies.
Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn op onze websites.
Graag vragen wij uw akkoord om dit te mogen blijven doen.

Voor meer informatie kunt u onze privacy pagina bezoeken!

Met vriendelijke groet,
Website beheerder

 

 

 

Wetgeving in Europa
 
Hieronder is uitgebreid weergegeven welke organisaties de gang van zaken in Europa bepalen, waar samenwerking is en hoe de wetgeving tot stand komt.
Alle informatie is afkomstig van de officiële websites van de Europese instellingen.

Voor wet- en regelgeving zijn de belangrijkste organisaties de Raad van Europa en de Europese Unie.
Binnen deze organisaties zijn er weer diverse instellingen waartussen z.g. Intergroups gevormd kunnen worden. Dit zijn informele organen waarbinnen overleg kan plaatsvinden over diverse onderwerpen.

de instellingen binnen deze organisaties en hun kenmerken zijn hieronder weergegeven.
 
 
               
 
   Raad van Europa 
 
 
 
 
 
Ontstaan uit Verdrag van Londen (5 Mei 1949)
 
·        47 landen
·        Straatsburg
·        Secretaris Generaal: Thornbjørn Jagland (N)
 
 
Doel: Bevordering van Europese eenheid, democratie, rechtsstaat, economie, rechten van de mens.
 
 
   Europese Unie
 
 
 
 
 
Verdrag van Rome (EEG 1958), Maastricht (EU 1992)
 
·         27 lidstaten
·         Gedeeltelijk soevereiniteit gedelegeerd zodat
       gemeenschappelijke belangen op Europees niveau beslist
       kunnen worden.
 
De Unie heeft als doel de vrede, haar waarden en het welzijn van haar volkeren te bevorderen.
 
 
Raad van Ministers
 
·         Ministers van buitenlandse zaken van de lidstaten
 
 
 
Europese Raad
 
·         Halfjaarlijkse vergadering van EU staatshoofden
·         Planning EU beleid
·         Voorzitter: Herman van Rompuy (B)
 
 
Congres van de Raad van Europa
 
·         Vertegenwoordiging lokale en regionale overheden
·         Europees handvest inzake lokale autonomie
 
Raad van de Europese Unie (“de Raad” van Ministers")
 
·         Wetgeving en begroting
·         Enige beleidsbepaling en coördinatie
·         Vertegenwoordigers lidstaten ministerieel  niveau
 
 
Parlementaire Vergadering
 
·         Overleg orgaan van de Raad van Europa
·         318 vertegenwoordigers benoemd door de 47 lidstaten
·         Kiest Secretaris Generaal
 
Europees Parlement
 
·         Volksvertegenwoordiging) van de EU
·         736 Parlementsleden van de 27 lidstaten
·         Om de 5 jaar rechtstreeks door het volk verkozen
·         Samen met Raad wetgevende macht van de EU
·         Kan Europese wetten aannemen of wijzigen
 
 
Europese Commissie Rechten van de Mens
 
·         Waakt over schending van mensenrechten
 
 
 
Europese Commissie
 
·         Uitvoerend orgaan van de EU
·         Brussel
·          Waakt over correcte toepassing EU verdragen & besluiten
·         Voorzitter:  José Manuel Barroso

 
Europese Hof voor de Rechten van de Mens
 
·         Straatsburg
 
Internationaal Hof van Justitie
 
·         Den Haag
·         Rechterlijke instantie van de Verenigde Naties
 
 
 
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
 
·         Waakt over interpretatie en toepassing van de EU
        verdragen
          
  
 
 
Europese wet- en regelgeving wordt opgesteld door drie instellingen                                                                                      binnen de 
Europese Unie:  
 
        Europese Commissie
        Raad van de Europese Unie (“De Raad”)                                                              
        Europees Parlement
 
 
 
Ontstaan van wetgeving binnen de EU
 
 
Voor de meeste Europese wetgeving geldt, dat uitvoering en naleving ervan door de afzonderlijke lidstaten zelf moet worden geregeld.
Er gelden wel sancties, maar die kunnen alleen worden opgelegd (door de lidstaten zelf) als overtredingen ook geconstateerd worden, dus als er voldoende controle is.
Wel kunnen er klachten worden ingediend bij de Europese Commissie.
 
Het Recht van de Europese Unie (Gemeenschapsrecht) kent o.a. verdragen, verordeningen en uitspraken van het Hof van Justitie. Europese wetgeving heeft voorrang op nationale wetgeving. De verantwoordelijkheid om de Europese wetgeving in te voeren ligt echter bij de lidstaten zelf.
De Food and Veterinary Office (FVO) is als uitvoerend orgaan van de Europese Commissie belast met de controle op invoering en bekrachtiging van Europese wetgeving.
De verantwoordelijkheid ligt dus bij het land zelf om de Europese wetgeving in te voeren en na te leven.
 
In zijn algemeenheid kan gesteld worden, dat dierenwelzijn voor de overheid vooral belangrijk is i.v.m. volksgezondheid (Food-Safety: “From the Farm to
the Fork”).
 
In dat opzicht is veel wetgeving gericht op:
 
·         Boerderijdieren (veehouderij / consumptie / volksgezondheid)
·         Proefdieren (in laboratoria)
·         Wilde dieren (in circussen en in ’t wild, i.v.m. dierziekten)
 
Het draait dus vnl. om economische belangen en niet zozeer om respect voor dieren.
Gelukkig worden de laatste jaren ook gezelschapsdieren en zwerfdieren in de wetgeving betrokken.
 
 

© galgosupportholland | Disclaimer | Privacy policy | Website door: Voordeelwebsite.nl

  • Zoeken: