Dit is een servicebericht

Geachte bezoeker,

Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies.
Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn op onze websites.
Graag vragen wij uw akkoord om dit te mogen blijven doen.

Voor meer informatie kunt u onze privacy pagina bezoeken!

Met vriendelijke groet,
Website beheerder

 

 

 

Aanlijnen of loslopen? 
 
 
In Nederland is per gemeente een aanlijngebod vastgelegd in de Algemene Politie Verordening. Ook in natuurgebieden, bossen en op stranden geldt een aanlijngebod of toestemming om honden los te laten lopen. Informatie hierover vindt u meestal op borden op de terreinen zelf of eventueel bij de gemeente/provincie. Het is verstandig de aanlijngeboden te volgen. Tegen bekeuringen kunt u zich niet verzekeren en bij ongelukken die ontstaan door toedoen van een loslopende hond op een plek waar dat niet is toegestaan, is de eigenaar altijd de schuldige.
 
Honden lopen natuurlijk het liefst los. Echter niet elk ras is daarvoor geschikt. Niet getrainde honden met veel jachtinstinct nemen bij het loslaten zoveel ruimte dat ze niet meer onder appèl te houden zijn. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.  
 
Een verkeersongeluk vormt één van de meest voorkomende doodsoorzaken bij honden. In de praktijk zal een hond buiten meestal aan de lijn moeten lopen.  
 
 
Loslopen windhonden
 
Er wordt veelal beweerd dat windhonden (Greyhound, Galgo Espagnol, Podenco, Whippet, Afghaanse Windhond etc.) in Nederland nooit los zouden mogen lopen volgens de wet. Vaak duidt men dit aan met "lange honden". Een lange hond is een hond die snel genoeg is om het wild te achtervolgen én te vangen. Er is echter geen specifieke regelgeving (meer) met betrekking tot windhonden.
 
Waar honden los mogen lopen in ons land, geld dat ook voor windhonden en half-windhonden. Sinds de intrede van de Flora- en faunawet op 1 april 2002 is er geen aparte regeling meer voor windhonden.
 
Iedere hondeneigenaar dient zich echter wel te houden aan de Flora- en Faunawet.
 
Naast de Flora-en Faunawet kunnen ook nog Algemene Plaatselijke Verordeningen van de gemeente van toepassing zijn op honden.

In de Flora- en Fauna wet staat dat iedereen verplicht is te verhinderen dat een dier (dus ook alle honden) dat hem toebehoort of onder zijn toezicht staat, in het veld dieren opspoort, doodt, verwondt, vangt of bemachtigt (art. 16, lid 3).
 
Met veld wordt volgens de Flora- en Faunawet bedoeld: stranden, schorren, gorzen, kwelders, slikken, wadden, binnenwateren en territoriale wateren alsmede wegen en paden, voor zover deze geacht kunnen worden deel uit te maken van een voor de uitoefening van de jacht bestemd of geschikt terrein.
Hieronder vallen bijvoorbeeld bossen, wegen en paden waar bejaagbare soorten als konijn en fazant aanwezig zijn.
 
Dit is van toepassing voor iedere hondenbeztitter die zijn hond niet gebruikt in het kader van de jacht of beheer en schadebestrijding.
Men moet dus goed uitkijken als men zich in een veld begeeft. Als het al is toegestaan om er met de hond te komen moet de bezitter of toezichthouder altijd voorkomen dat de hond in het veld dieren opspoort, doodt, verwondt, vangt of bemachtigt.  

© galgosupportholland | Disclaimer | Privacy policy | Website door: Voordeelwebsite.nl

  • Zoeken: