Dit is een servicebericht

Geachte bezoeker,

Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies.
Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn op onze websites.
Graag vragen wij uw akkoord om dit te mogen blijven doen.

Voor meer informatie kunt u onze privacy pagina bezoeken!

Met vriendelijke groet,
Website beheerder

 

 

 

 
Stichting GalgoSupportHolland.
24 september 2009
 
 
Op 24 september 2009 is Galgo Support Holland een officiële stichting geworden en heet nu Stichting GalgoSupportHolland.
 
Ongeveer een half jaar geleden kwamen we op het idee om een eigen organisatie te starten.
Belangrijk voor ons was om samen te werken met andere organisaties en de Spaanse vrijwilligers. Hoe meer samenwerking er is hoe meer de Spaanse honden geholpen kunnen worden. Wij zijn er van overtuigd dat samenwerking de beste manier is om daar te helpen waar hulp nodig is.

De naam GalgoSupportHolland was snel gevonden en dankzij andere enthousiaste mensen die met ons meedachten, werd ons idee een feit. We wisten dat een website een heel belangrijke rol zou hebben bij het opzetten van een organisatie. Wat waren wij blij dat Piet Slob ons aanbood ons te willen helpen met het opzetten van een website en deze te sponsoren (Flevotech). Een goed opgezette website is immers een heel belangrijk communicatiemiddel.
Op 10 juli ging de website de lucht in.
Piet heeft er voor gezorgd dat onze website toegankelijk is voor iedereen en waar andere organisaties ook gebruik van kunnen maken. De statistieken wijzen uit dat de site goed bezocht wordt en dat is een goed teken.

Ons volgende doel was een officiële erkenning te hebben, zodat we verder kunnen groeien.
Met het groeien van de organisatie en de daarbij behorende verantwoordelijkheden en financiën is een stichting de meest geschikte juridische vorm.
Dankzij de inspanningen en inzet van velen is dit een feit geworden.

Nu de officiële stichting een feit is kunnen wij ons nog meer concentreren op de toekomst. Daarin willen wij onze doelstelling niet veranderen. Het streven is en blijft een belangeloze inzet van hen die deel uitmaken van de stichting. Wij blijven ons inzetten voor de mishandelde en verwaarloosde galgo's en voor andere Spaanse honden die hulp hard nodig hebben.

We zijn heel trots met deze stap en willen graag een ieder bedanken die ons gesteund en geïnspireerd hebben. Zonder deze mensen waren wij nooit op de plaats waar we nu zijn.

Team van GalgoSupportHolland.
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Approximately a half year ago, we came to the idea of starting our own organization.
It was important for us to collaborate with other organizations and the Spanish volunteers. The more cooperation there is, the more Spanish dogs can be helped. We are convinced that collaboration is the best way there is to help where help is needed.

The name Galgo Support Holland was soon found and thanks to other enthusiastic people who shared our ideas with us,  our idea was a fact. We knew that a website would have a very important role in setting up an organization. We were so glad that Piet Slob offered tu help us to set up a website and to sponsor us (Flevotech). A well designed website is a very important form of communication.
On July 10 the site was in the air.
Piet has ensured that our website is accessible to all and that other organizations can also make us of. Statistics indicate that the site is well attended and that's a good sign.

Our next goal was to have an official recognition, so we can grow.
With the growth of the organization and its responsibilities and finance, a foundation is the most appropriate legal form.
Thanks to the efforts and dedication of many people this is now a fact.

On September 24, 2009 is Galgo Support Holland became an official foundation and is now called Foundation Galgo Support Holland.

Now the official foundation is a fact ,we can concentrate more on the future. It will not change our goal. The aim is and remains an unselfish commitment of those who are part of the foundation. We remain committed to the abused and neglected Spanisch Galgo's and other dogs that desperately need help.

We are very proud of this step and would like to thank everyone who supported and inspired us. Without these people we would never be where we are today.

The team of GalgoSupport Holland.

 

© galgosupportholland | Disclaimer | Privacy policy | Website door: Voordeelwebsite.nl

  • Zoeken: