Dit is een servicebericht

Geachte bezoeker,

Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies.
Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn op onze websites.
Graag vragen wij uw akkoord om dit te mogen blijven doen.

Voor meer informatie kunt u onze privacy pagina bezoeken!

Met vriendelijke groet,
Website beheerder

 

 

 

Adoptievoorwaarden
 
 
1.      De adoptant zal de hond een goed en liefdevol thuis geven en zal de hond niet gebruiken om te fokken, voor de jacht, voor races of voor zakelijke
       doeleinden. De adoptant zal de hond nooit verkopen.
 
2.      De adoptant zal er zorg voor dragen dat de hond alle nodige medische verzorging krijgt alsmede de vaccinaties die nodig zijn voor het welzijn van de
       hond en zijn omgeving en dit laten registreren in het paspoort. De stichting Galgo Support Holland, hierna te noemen 'de stichting' is niet aansprakelijk 
       voor medische kosten die gemaakt worden na overdracht van de hond aan adoptant.
 
3.      De stichting is na overdracht van de hond niet verantwoordelijk voor het betalen van de gemeentelijke hondenbelasting en het doen van aangifte
       hiervan.
 
4.      De adoptant laat de hond zo snel mogelijk registreren van de aangebrachte chip op zijn/haar naam bij de Nederlandse databank voor
       gezelschapsdieren (NDG). Formulieren zijn verkrijgbaar bij dierenarts, of door gebruik te maken van de websites
       http://www.databankgezelschapsdieren.nl/,  http://www.petlook.nl/ of http://www.backhomeclub.nl/. De kosten hiervan zijn voor rekening van de
       adoptant. De hond draagt altijd een identificatiepenning.
 
5.      Indien de hond bij overdracht niet is gesteriliseerd/gecastreerd is de adoptant verplicht, zodra dit medisch verantwoord is, de hondlte laten
       steriliseren/castreren. De kosten hiervoor zijn voor rekening van adoptant. Adoptant dient een bewijs van de dierenarts te overleggen aan de stichting.
 
6.      Wanneer de hond wegloopt, stelt de adoptant de dierenbescherming, politie en de stichting hiervan op de hoogte. Adoptant zal alle mogelijke stappen
       ondernemen om de hond terug te vinden.
 
7.      De adoptant is zich bewust van alle verantwoordelijkheden voor het bezitten van een jachthond en zal hem/haar nimmer toestaan dieren en mensen
       lastig te vallen en/of schade toe te richten. 
      
8.      Het is ten strengste verboden om een hond af te staan aan derden zonder toestemming van de stichting. Mocht het zo zijn dat de adoptant door welke
       omstandigheden dan ook  afstand wil/moet doen van de hond, zal deze terug gaan naar de stichting die dan zorg zal dragen voor opvang en
       herplaatsing. De adoptant zal tot het moment van de herplaatsing de hond goed blijven verzorgen. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op het
       retourneren van het betaalde adoptiegeld, uitzonderingen daargelaten en ter beoordeling door de stichting.
 
9.      Bij herplaatsing doet de adoptant afstand van de hond en zal dit door een zogenaamde “Afstandsverklaring” worden vastgelegd. Bij herplaatsing zal de
       adoptant de hond overdragen op een door de stichting te bepalen locatie. Voor herplaatsing wordt aan adoptant € 70,00 in rekening gebracht.
 
10.   In geval van verhuizing is de adoptant verplicht de adreswijziging aan de stichting door te geven.
 
12.   De adoptant is altijd bereid een afgevaardigde van de stichting toe te staan een bezoek te brengen aan de hond om te controleren dat de hond volledig
       gezond is en de nodige voorzieningen krijgt. Wanneer de afgevaardigde constateert dat niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, is hij/zij
       gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, de hond onmiddellijk mee te nemen voor herplaatsing.
 
13.  De informatie over de hond is door de stichting met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Hierbij zijn wij grotendeels afhankelijk van de
       informatie die ons wordt verstrekt vanuit de shelter waaruit de hond afkomstig is. Aan deze informatie kan op geen enkele manier rechten worden
       ontleend en de stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.
 
 

© galgosupportholland | Disclaimer | Privacy policy | Website door: Voordeelwebsite.nl

  • Zoeken: